Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

rainbow11
6460 ea22
Reposted fromsoSad soSad viatruesoup truesoup

June 07 2015

rainbow11
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viachcialambyc chcialambyc

June 06 2015

rainbow11
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
rainbow11
8522 60ad 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange
rainbow11
1883 2146 500
Reposted fromfoods foods vialenka024 lenka024
rainbow11
9564 1fe0 500
Reposted fromfoods foods viajaania jaania
0634 6ec7
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viamadadream madadream
rainbow11
7887 708e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
rainbow11
5537 f464
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

June 05 2015

rainbow11
7920 1eb4
Reposted fromjennyme jennyme viaonebreath onebreath
rainbow11
rainbow11
N&J!
Reposted fromohshit ohshit vianiespodziewanka niespodziewanka
rainbow11
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaczoo czoo
rainbow11
9568 536d 500
Reposted fromverronique verronique viaapic apic
8211 c9bf
Reposted fromasika asika viainanna inanna
rainbow11
2707 d5d6
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatosiaa tosiaa

June 04 2015

rainbow11
rainbow11
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulkill soulkill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl